Pravidla ochrany soukromí.

Provozovatel Mateřská školka Veltrusy okres Mělník na stránkách skolkaveltrusy.czIČO 709 90 981, sídlo U Školy 567, 277 46, Veltrusy zpracovává osobní údaje poskytnuté Uživatelem, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace služeb, zúčtování plateb a nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "GDPR" - General Data Protection Regulation);

2. Kontaktní údaje správce jsou: Mateřská školka Veltrusy okres Mělník, IČO 709 90 981, se sídlem U Školy 567, 277 46, Veltrusy (dále jen "Správce"); e-mail: info@skolkaveltrusy.cz, tel.: +420 315 781 140;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl uživatel a které správce získal na základě plnění zpracování elektronických formulářů na stránkách skolkaveltrusy.cz

2. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl na základě písemného souhlasu zákonný zástupců žáka.

3. Správce zpracovává osobní údaje na základě školského zákona

  • školní matrika,
  • doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
  • třídní kniha,
  • záznamy z pedagogických rad,
  • kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky.

5. Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu

  • Učitelé předají zákonným zástupcům informované souhlasy, kde svým podpisem potvrdí souhlas/nesouhlas s poskytování některých osobních údajů.

Účel zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje uživatele z následujících důvodů:

1. Za účelem registrace na webové stránce skolkaveltrusy.cz 

2. Za účelem vyřízení elektronické objednávky uživatele (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo, datová schránka);

3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a Správcem;

4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění elektronické objednávky. Bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi uživatelem a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje uživatele, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním elektronické objednávky mezi správcem a uživatelem.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s.p. (doručovací služba a provozovatel datových schránek);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);
  • Mailchimp (zasílání informačních emailů registrovaným uživatelům)

Práva uživatele

Podle podmínek stanovených v Zákoně má uživatel právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům;

2. Na opravu osobních údajů;

3. Na vymazání osobních údajů;

4. Vznést námitku proti zpracování;

5. Na přenositelnost údajů;

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adrese Mateřská školka Veltrusy okres Mělník, U Školy 567, 27746, Veltrusy nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@skolkaveltrusy.cz;

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů uživatele;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

3. Uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu;

4. Pověřence pro ochranu osobních údajů (pan Miroslav Šuma, Advokátní kancelář Kříž a partneři, Praha 1, 110 00 Rybná 9, Česká republika, IČ: 28524021, DIČ: CZ28524021, OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 147864 , který provádí nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů v Mateřské škole Veltrusy;

5. Osobní odpovědnost osob, které vedou školní matriku;

6. Shromažďování pouze nezbytných osobních údajů (například seznam žáků bez rodných čísel);

7. Skartace již nepotřebných údajů;

8. Zachovávat mlčenlivost o citlivých údajích;

9. Neposkytovat údaje osobám mimo výchovně vzdělávací proces;

10. Školní řád obsahuje pravidla o ochraně osobnosti ve škole;

Zásady používání cookies

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.

Jak zakázat sledování Google Analytics

Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky přes formuláře na webové stránce skolkaveltrusy.cz potvrzuje uživatel, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá;

2. S těmito pravidly souhlasí uživatel zaškrtnutím políčka v objednávce;

3. Správce je oprávněný tato Pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi Pravidel je povinný zveřejnit na své webové stránce.

Tato Pravidla vstupují v platnost 2. 12. 2020