SRPŠ

(Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy)

Dotazy týkající se plateb ročního příspěvku, hospodaření SRPŠ či dotazy přímo na členky výboru na e-mailu SRPŠ: srps-msveltrusy@centrum.cz

 

Statutární orgán - předseda Spolku: paní Lucie Satrapová

(předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku)

členky výboru:

paní Markéta Valachová

paní Mgr. Mariem Mertová

paní Tereza Trávníčková

paní Jana Suchá

paní Šárka Lejčková

paní Eva Veselá

Členové: zákonní zástupci dětí MŠ Veltrusy 

Sídlo: U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 044 33 921 datum zápisu: 8. 10. 2015

Členský příspěvek na školní rok 2023/2024

Číslo účtu : 2700882664/2010 (transparentní účet)  Specifický symbol: kód Vašeho dítěte (nástěnky, web, lyfle)

Specifický symbol: kód Vašeho dítěte (nástěnky, web)

Výše členského příspěvku pro školní rok 2023/2024 se nemění a činí 1.500, - Kč za každé dítě zapsané v MŠ.

Rodiče všech dětí docházejících do MŠ pro školním roce 2023/2024, prosíme o úhradu členského příspěvku na výše uvedený bankovní účet spolku kompletní částkou 1.500, - do 31.10.2022 nebo rozdělením následujícím způsobem:

I. Částku 700 Kč nejpozději do 31.10.2023

II. Částku 800 Kč nejpozději do 31.1.2024


Dotazy týkající se plateb ročního příspěvku, hospodaření SRPŠ či dotazy přímo na členky výboru na emailu SRPŠ: srps-msveltrusy@centrum.cz

Výbor spolku se sejde minimálně 3x ročně a bude tlumočit názory, připomínky a návrhy rodičů, plánovat akce společně s ředitelkou MŠ, kontrolovat hospodaření fondu. Má plnou moc ostatních rodičů rozhodovat a nakládat s finančními prostředky na účtu SRPŠ.

Příspěvek bude použit na akce:

divadla, kouzelník, hudební pořady v MŠ, vstupné a doprava na akce, ceny a občerstvení, vánoční dárky, ceny do soutěží, Mikuláš, dárky pro předškoláky, dětský den a další společné akce, didaktické pomůcky a ostatní potřebný materiál pro vzdělávání.

Stanovy

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy

Stanovy spolku

Článek I. - Název a sídlo
Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy (dále též jen "spolek") je spolkem

podle zákona č.89/2012 Sb., a sídlí v obci Veltrusy.

Článek II. - Účel spolku
Účelem a posláním spolku je vytváření jednotného a příznivého klimatu pro výchovu malých dětí v rodině i v mateřské škole, podpora a pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání,

především podpora kvalitního a moderního vzdělávání.

Článek III. - Předmět činnosti spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II těchto stanov, který tvoří

společný zájem všech členů spolku. Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

 • seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými cíli a úkoly mateřské školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování; 
 • seznamování vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílení se na jejich vyřizování;
 • přispívání mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování prostředí mateřské školy;
 • pomoc mateřské škole při získávání grantů a sponzorských darů;
 • pořádání a organizování kulturních, vzdělávacích, společenských či sportovních akcí. 

Článek IV. - Členové spolku

 • Členem spolku mohou být rodiče či zákonní zástupci žáka navštěvujícího Mateřskou školu Veltrusy, kteří chtějí podpořit naplňování společných zájmů spolku a kteří souhlasí se stanovami spolku.
 • Členství ve spolku je dobrovolné.
 • Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky do spolku, jejíž součástí je
 • souhlas s obsahem stanov spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku.

Člen spolku má právo:

 • být informován o činnosti a hospodaření spolku;
 • účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,kdy každý člen má jeden hlas;
 • volit orgány spolku;
 • být volen do orgánů spolku.

Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;
 • aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejichpráce;
 • chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování účelu aposlání spolku;
 • platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši, výši členského příspěvkuschvaluje pro každý školní rok výbor spolku;
 • pokud má člen spolku v mateřské škole více dětí, je povinen platit členský příspěvek na každé dítě. 

Členství ve spolku zaniká:

 • úmrtím člena;
 • dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku;
 • dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení;
 • zánikem spolku
 • nezaplacením členského příspěvku pro daný školní rok či v případě rozložení příspěvku na dvě splátky nezaplacením první splátky nejpozději do 30. 10 a druhé splátky do 28. 2. daného školního roku;
 • dnem ukončení docházky nejmladšího dítěte člena spolku v mateřské škole;
 • z důvodů stanovených zákonem.

Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku při vzniku a zániku členství a dále při změně údajů. Není dovoleno si pořizovat jakékoliv kopie seznamu členů.

Článek V. - Orgány spolku Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 • členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku; 
 • výbor,
 • předseda. 

Článek VI. - Členská schůze

 • Členská schůze je tvořena všemi členy spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, volí a odvolává členy výboru a předsedu, vyjadřuje se ke zprávám o hospodaření spolku. Schází se nejméně jedenkrát ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.
 • Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda spolku elektronicky jednotlivým členům a zároveň je zveřejněna na webových stránkách školky a na třídních nástěnkách, a to nejpozději 10 dní před konáním schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání a návrhy materiálů, které mají být v rámci zasedání schváleny.
 • Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku a přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin přítomných členů spolku.
 • Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze projednat a rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.
 • Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 30 dní po konání schůze v sídle spolku a na webových stránkách. Článek VII. Výbor
 • Výbor je výkonným orgánem spolku.
 • Výbor má tolik členů, kolik je v daném roce otevřeno tříd, minimálně však 4. Z každé třídy je volen jeden člen do výboru spolku.
 • Členy výboru volí členská schůze, funkční období člena rodičovského výboru je pětileté a končí uplynutím této doby nebo dnem ukončení předškolní docházky příslušného dítěte, předchází-li toto uplynutí pětiletého funkčního období. Tentýž člen spolku může být volen opakovaně.

Článek VII. - Výbor:

 • určuje hlavní zaměření činnosti spolku,  
 • schvaluje výši členského příspěvku pro daný školní rok,
 • schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející školní rok,
 • schvaluje zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,
 • rozhoduje o vyloučení člena spolku.
 • Výbor se schází dle potřeby, nejméně 3x za školní rok.
 • Výbor je schopný usnášet se za účasti většiny členů výboru. Usnesení přijímá výbor většinou hlasů členů přítomných. Každý člen má při rozhodování jeden hlas.

Článek VIII. Předseda

 • Předseda je statutárním orgánem spolku.  
 • Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu 5 let.
 • Osoba předsedy se zapisuje do veřejného rejstříku.
 • Předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku.
 • Předseda spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku.
 • Předseda spolku je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech jednáních, které jménem spolku vykonal.
 • Předseda spolku spravuje bankovní účet spolku, a to společně s pověřeným členem výboru
 • spolku (pokladníkem).
 • Předseda spolku svolává členskou schůzi.

Článek IX. - Majetek a zásady hospodaření spolku

Majetek spolku tvoří:

 • movité věci pořízené spolkem, případně získané darem či odkazem,
 • finanční majetek v pokladně a na bankovním účtu spolku.
 • Majetek spolku lze použít k účelům, které jsou v souladu s účelem spolku uvedeným v jeho stanovách, a to zejména na:

Materiální a finanční výpomoc mateřské škole:

 • kulturní programy v mateřské škole, 
 • vstupné a dopravu na mimoškolní akce,
 • ceny do soutěží a dárky,
 • pronájem atrakcí,
 • občerstvení na školkových akcích,
 • didaktické pomůcky,
 • kancelářské potřeby pro Portfolio dítěte.
 • Z majetku spolku se hradí i výdaje na vlastní činnost spolku.
 • Peněžní prostředky spolku budou vedeny na samostatném bankovním účtu spolku upeněžního ústavu určeného výborem spolku. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat předseda spolku, a to společně s pověřeným členem výboru spolku (pokladníkem). Při nakládání s peněžními prostředky jsou tyto osoby vázány obecně právními předpisy a těmito stanovami.
 • Výbor zpracovává zprávu o stavu majetku a hospodaření spolku.
 • členské příspěvky,
 • dary fyzických a právnických osob, 
 • příjmy ze svých činností,
 • granty a dotace,
 • výnosy z majetku.

Článek X. - Dobrovolné zrušení spolku

 • Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.
 • V případě zániku spolku bude s likvidačním zůstatkem naloženo podle rozhodnutí členské schůze.
 • Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

 • Spolek je založený na dobu neurčitou.
 • Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Městského soudu v Praze.

Ve Veltrusech dne 24. 08. 2022
Ověřila: Kateřina Jeníková