SRPŠ

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy

Dotazy týkající se plateb ročního příspěvku, hospodaření SRPŠ
či dotazy přímo na členky výboru na novém emailu SRPŠ:

srps-msveltrusy@centrum.cz

Členský příspěvek na školní rok 2020-2021

SPOLEK RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI MŠ VELTRUSY (SRPŠ)

Statutární orgán - předseda Spolku: paní Kateřina Jandová

(předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku)

členky výboru:

paní Jana Šindelářová

paní Dana Novotná 

paní Katarína Nováková 

paní Alice Palkosková 

paní Věra Lindová

paní Alžběta Rabatinová 

paní Lucie Hrdličková 

paní Ing. Radmila Nováková Prošková

paní Veronika Horová 

paní Markéta Štípková

členové: zákonní zástupci dětí MŠ Veltrusy
sídlo: U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 044 33 921 datum zápisu: 8. 10. 2015

Číslo účtu : 2700882664/2010 (FIO banka - transparentní účet) Specifický symbol: kód Vašeho dítěte (nástěnky, web)

Výše členského příspěvku pro školní rok 2020/2021 se nemění a činí 1.200,- Kč za každé dítě zapsané v MŠ.

Vzhledem k uzavření MŠ z důvodu karantény a zrušení všech kulturních akcí v minulém školním roce v období 03-06/2020, došlo k vracení členských příspěvků. Děti, které minulý školní rok navštěvovaly MŠ, mají automaticky převeden členský příspěvek na období 09-12/2020 (480Kč). Příspěvek na období 01-06/2021 (720Kč) prosíme uhraďte nejpozději do 31.1.2021.

Rodiče nově přijatých dětí pro školní rok 2020/2021, prosíme o úhradu členského příspěvku na výše uvedený bankovní účet Spolku, a to následujícím způsobem:

 1. Částku 480Kč (období 09-12/2020) nejpozději do 31.10.2020

 2. Částku 720Kč (období 01-06/2021) nejpozději do 31.1.2021

Dotazy týkající se plateb ročního příspěvku, hospodaření SRPŠ či dotazy přímo na členky výboru na emailu SRPŠ: srps-msveltrusy@centrum.cz

Výbor spolku se sejde minimálně 3x ročně a bude tlumočit názory, připomínky a návrhy rodičů, plánovat akce společně s ředitelkou MŠ, kontrolovat hospodaření fondu. Má plnou moc ostatních rodičů rozhodovat a nakládat s finančními prostředky na účtu SRPŠ.

Příspěvek bude použit na akce:

divadla, kouzelník, hudební pořady v MŠ, vstupné a doprava na akce, ceny a občerstvení, vánoční dárky, ceny do soutěží, Mikuláš, dárky pro předškoláky, dětský den a další společné akce, didaktické pomůcky a ostatní potřebný materiál pro vzdělávání.

Stanovy

Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy

Stanovy spolku

Článek I
Název a sídlo
Spolek rodičů a přátel školy při Mateřské škole Veltrusy (dále též jen "spolek") je spolkem

podle zákona č.89/2012 Sb., a sídlí v obci Veltrusy.

Článek II
Účel spolku
Účelem a posláním spolku je vytváření jednotného a příznivého klimatu pro výchovu malých dětí v rodině i v mateřské škole, podpora a pomoc mateřské škole při plnění jejího poslání,

především podpora kvalitního a moderního vzdělávání.

Článek III
Předmět činnosti spolku
Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku II těchto stanov, který tvoří

společný zájem všech členů spolku. Tento účel je naplňován zejména těmito činnostmi:

 1. a) seznamování rodičů a veřejnosti s výchovnými cíli a úkoly mateřské školy a s úlohou

  rodičů při jejich naplňování;

 2. b) seznamování vedení mateřské školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a

  podílení se na jejich vyřizování;

 3. c) přispívání mateřské škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a

  finančními prostředky k zajišťování výchovné činnosti a zlepšování prostředí mateřské

  školy;

 4. d) pomoc mateřské škole při získávání grantů a sponzorských darů;

 5. e) pořádání a organizování kulturních, vzdělávacích, společenských či sportovních akcí.

  Článek IV Členové spolku

 1. Členem spolku mohou být rodiče či zákonní zástupci žáka navštěvujícího Mateřskou školu Veltrusy, kteří chtějí podpořit naplňování společných zájmů spolku a kteří souhlasí se stanovami spolku.

 2. Členství ve spolku je dobrovolné.

 3. Členství ve spolku vzniká na základě písemné přihlášky do spolku, jejíž součástí je

  souhlas s obsahem stanov spolku. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku.

 4. Člen spolku má právo:

  1. a) být informován o činnosti a hospodaření spolku;

  2. b) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

   kdy každý člen má jeden hlas;

  3. c) volit orgány spolku;

  4. d) být volen do orgánů spolku.

 5. Člen spolku má povinnost:

  1. a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku;

  2. b) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich

   práce;

  3. c) chovat se čestně vůči spolku i ostatním členům a přispívat k naplňování účelu a

   poslání spolku;

  4. d) platit členské příspěvky ve stanovené lhůtě a výši, výši členského příspěvku

   schvaluje pro každý školní rok výbor spolku;

e) pokud má člen spolku v mateřské škole více dětí, je povinen platit členský příspěvek na každé dítě.

 1. Členství ve spolku zaniká:

  1. a) úmrtím člena;

  2. b) dnem, kdy byl spolku doručen písemný projev vůle člena vystoupit ze spolku;

  3. c) dnem, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení;

  4. d) zánikem spolku;

  5. e) nezaplacením členského příspěvku pro daný školní rok či v případě rozložení

   příspěvku na dvě splátky nezaplacením první splátky nejpozději do 30. 10 a druhé

   splátky do 28. 2. daného školního roku;

  6. f) dnem ukončení docházky nejmladšího dítěte člena spolku v mateřské škole;

  7. g) z důvodů stanovených zákonem.

 2. Seznam členů spolku je neveřejný. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí předseda spolku při vzniku a zániku členství a dále při změně údajů. Není dovoleno si pořizovat jakékoliv kopie seznamu členů.

  Článek V Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří tyto orgány:

 1. a) členská schůze jakožto nejvyšší orgán spolku;

 2. b) výbor,

 3. c) předseda.

  Článek VI Členská schůze

 1. Členská schůze je tvořena všemi členy spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, volí a odvolává členy výboru a předsedu, vyjadřuje se ke zprávám o hospodaření spolku. Schází se nejméně jedenkrát ročně. Předseda svolá členskou schůzi i dříve, vyžadují-li to zájmy spolku nebo požádá-li ho o to písemně nejméně jedna třetina členů spolku.

 2. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda spolku elektronicky jednotlivým členům a zároveň je zveřejněna na webových stránkách školky a na třídních nástěnkách, a to nejpozději 10 dní před konáním schůze. Součástí informace je návrh programu zasedání a návrhy materiálů, které mají být v rámci zasedání schváleny.

 3. Pro přijetí rozhodnutí členské schůze je třeba, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Pro rozhodnutí o změně stanov, zrušení spolku a přeměně spolku je zapotřebí hlasů dvou třetin přítomných členů spolku.

 4. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze, lze projednat a rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů.

 5. Předseda zajistí, aby byl z každého jednání členské schůze pořízen zápis, který bude zveřejněn nejpozději 30 dní po konání schůze v sídle spolku a na webových stránkách.

  Článek VII Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem spolku.

 2. Výbor má tolik členů, kolik je v daném roce otevřeno tříd, minimálně však 4. Z každé

  třídy je volen jeden člen do výboru spolku.

 1. Členy výboru volí členská schůze, funkční období člena rodičovského výboru je pětileté a končí uplynutím této doby nebo dnem ukončení předškolní docházky příslušného dítěte, předchází-li toto uplynutí pětiletého funkčního období. Tentýž člen spolku může být volen opakovaně.

 2. Výbor:

  1. a) určuje hlavní zaměření činnosti spolku,

  2. b) schvaluje výši členského příspěvku pro daný školní rok,

  3. c) schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející školní rok,

  4. d) schvaluje zprávu o hospodaření spolku za předcházející školní rok,

  5. e) rozhoduje o vyloučení člena spolku.

 3. Výbor se schází dle potřeby, nejméně 3x za školní rok.

 4. Výbor je schopný usnášet se za účasti většiny členů výboru. Usnesení přijímá výbor

  většinou hlasů členů přítomných. Každý člen má při rozhodování jeden hlas.

  Článek VIII Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem spolku.

 2. Předseda spolku je volen členskou schůzí na dobu 5 let.

 3. Osoba předsedy se zapisuje do veřejného rejstříku.

 4. Předseda spolku je oprávněn jednat samostatně jménem spolku.

 5. Předseda spolku je povinen jednat v souladu se stanovami spolku.

 6. Předseda spolku je povinen účastnit se jednání výboru spolku a informovat výbor o všech

  jednáních, které jménem spolku vykonal.

 7. Předseda spolku spravuje bankovní účet spolku, a to společně s pověřeným členem výboru

  spolku (pokladníkem).

 8. Předseda spolku svolává členskou schůzi.

  Článek IX
  Majetek a zásady hospodaření spolku

  1. Majetek spolku tvoří:

   1. a) movité věci pořízené spolkem, případně získané darem či odkazem,

   2. b) finanční majetek v pokladně a na bankovním účtu spolku.

  2. Majetek spolku lze použít k účelům, které jsou v souladu s účelem spolku uvedeným v jeho stanovách, a to zejména na:

   1. a) materiální a finanční výpomoc mateřské škole,

   2. b) kulturní programy v mateřské škole,

   3. c) vstupné a dopravu na mimoškolní akce,

   4. d) ceny do soutěží a dárky,

   5. e) pronájem atrakcí,

   6. f) občerstvení na školkových akcích,

   7. g) didakticképomůcky,

   8. h) kancelářsképotřebyproPortfoliodítěte.

  3. Z majetku spolku se hradí i výdaje na vlastní činnost spolku.

  4. Peněžní prostředky spolku budou vedeny na samostatném bankovním účtu spolku u

   peněžního ústavu určeného výborem spolku. S peněžními prostředky vedenými na tomto účtu může nakládat předseda spolku, a to společně s pověřeným členem výboru spolku (pokladníkem). Při nakládání s peněžními prostředky jsou tyto osoby vázány obecně právními předpisy a těmito stanovami.

  5. Výbor zpracovává zprávu o stavu majetku a hospodaření spolku.

6. Příjmy tvoří zejména:
a) členské příspěvky,

b) dary fyzických a právnických osob, c) příjmy ze svých činností,
d) grantyadotace,
e) výnosy z majetku.

Článek X Dobrovolné zrušení spolku

 1. Členská schůze může rozhodnout o dobrovolném zrušení spolku. K přijetí takového usnesení je třeba souhlasu dvou třetin všech členů spolku.

 2. V případě zániku spolku bude s likvidačním zůstatkem naloženo podle rozhodnutí členské schůze.

 3. Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

  Článek X Závěrečná ustanovení

 1. Spolek je založený na dobu neurčitou.

 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u Městského soudu v Praze.

Ve Veltrusech dne 8. 9. 2015
Zapsala: Ověřila: