Práva subjektu osobních údajů

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a dále ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "GDPR" - General Data Protection Regulation) je Vaším právem:

Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům dle článku 15 GDPR - (seznámení s údaji, které o Vás vedeme) - bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Právo na opravu dle článku 16 GDPR - bez zbytečného odkladu opravíme všechny nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

Právo na výmaz ("právo být zapomenut") dle článku 17 GDPR - bez zbytečného odkladu vymažeme všechny osobní údaje, které se Vás týkají, s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Právo na omezení zpracování dle článku 18 GDPR - bez zbytečného odkladu omezíme zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, zpracování je protiprávní, osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků apod.

Právo na přenositelnost údajů dle článku 20 GDPR - pokud jste nám poskytli své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu, budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném, běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohli přenést k jinému správci. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku dle článku 21 GDPR - z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, tato námitka bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování dle článku 22 - máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (vzhledem k tomu, že osobní údaje nezpracováváme automatizovaně a tudíž neprovádíme žádné rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, slouží tento odstavec pouze k Vašemu komplexnímu informování.)

Přístup k Vašim osobním údajům má pouze omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován a zabezpečen vhodnými technickými a organizačními opatřeními dle požadavků GDPR. V případě Vaší žádosti o uplatnění některého z výše uvedených práv, Vám pověřený zaměstnanec na požádání předá formulář žádosti k uplatnění Vašeho práva dle jednotlivých článků GDPR. Podrobnější informace ohledně ochrany osobních údajů naleznete též na našich webových stránkách: www.skolkaveltrusy.cz

Výkon Vašich práv zajišťuje Pověřenec pro ochranu osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně na podatelně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakty na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Tomáš Sazeček

e-mail: tomas.sazecek@sms-sluzby.cz

Společnost: SMS služby s.r.o.

IČO: 067 84 771

V Rovinách 934/40, 140 00 Praha 4