Projekty

STEM

Představte si, že všechny obory jsou jako jednotlivé nástroje v kapele. Každý nástroj má svůj specifický zvuk a účel, ale teprve společně vytvářejí harmonickou symfonii. STEM, což je zkratka pro Science (věda), Technology (technologie), Engineering (inženýrství) a Mathematics (matematika), představuje tyto nástroje, které společně vytvářejí ohromující vědeckou a technologickou melodii, jež nás posouvá kupředu.

Představte si, že malé děti jsou jako hudebníci na začátku své kariéry. Je důležité, aby se seznámili s různými nástroji, které mají k dispozici, aby mohli vytvořit svou vlastní unikátní symfonii. STEM jim poskytuje tyto nástroje, aby se stali malými vědci, inženýry a matematiky.

Věda je základem STEM a zahrnuje studium přírodních jevů, jako jsou fyzikální a chemické procesy, biologie a interakce mezi organismy a jejich prostředím. V předškolním vzdělávání se věda často začleňuje prostřednictvím jednoduchých pokusů, pozorování a interakce s přírodou. Děti se učí, jak funguje svět kolem nich, a získávají základní pochopení přírodních zákonů.

V předškolním věku mohou děti začít s jednoduchými pokusy, jako je smíchání barev nebo pozorování, jak rostliny rostou. Mohou se také seznámit s různými živočišnými druhy a jejich způsoby života. Tyto aktivity pomáhají dětem rozvíjet základní vědecké dovednosti, jako je pozorování, kladení otázek, formulování hypotéz a zjišťování příčin a následků.

Věda v předškolním vzdělávání také podporuje rozvoj dětské zvídavosti, kreativity a učení se skrze experimentování. Děti se učí přistupovat ke světu s otevřenou myslí, klást otázky a hledat odpovědi prostřednictvím zkoumání a zkoušení.

Důležitost vědy v předškolním vzdělávání spočívá v tom, že děti získávají pevný základ pro pozdější vědecké studium a kariéru. Kromě toho se učí, jak být citliví vůči životnímu prostředí a jak se starat o planetu, což je důležité pro jejich budoucnost a udržitelnost světa.

Učení programování připomíná učení nového jazyka. Čím dříve děti začnou, tím snazší to pro ně bude. Programování jim pomáhá nejen vytvářet a upravovat technologie, ale také rozvíjí logické a kritické myšlení.

Sestavování robotů a dalších technických zařízení je jako skládání stavebnice. Děti se učí, jak jednotlivé díly fungují a jak je mohou kombinovat, aby vytvořily něco úžasného. Tím získávají důležité dovednosti v oblasti inženýrství a designu.

Začít s STEM už v předškolním věku je důležité, protože tím dětem dáváme nástroje, které potřebují, aby se stali úspěšnými, zvídavými a inovativními jedinci. Čím dříve se děti seznámí s různými oblastmi STEM, tím snazší bude pro ně rozvíjet dovednosti a zájmy v těchto oborech. Děti se také naučí spolupracovat, komunikovat a řešit problémy efektivněji. Všechny tyto dovednosti a zkušenosti jim pomohou v budoucím životě a také pochopit svět kolem nich a přispět k jeho zlepšení a udržitelnosti.

Zapojením dětí do STEM aktivit od předškolního věku jim pomáháme objevovat své talenty, rozvíjet důležité dovednosti a připravit je na úspěšnou budoucnost ve stále více technologicky zaměřeném světě.


MŮJ PATRON

V rámci spolupráce mezi Základní školou Veltrusy a Mateřskou školou Veltrusy, která trvá již několik let, jsme počínaje školním rokem 2013/2014 začali realizovat projekt pro usnadnění vstupu budoucích prvňáčků do základní školy a také jako prevenci sociálně patologických jevů (šikana) na prvním stupni ZŠ.
Na počátku tohoto projektu si děti ze šestých tříd vybraly chlapce či holčičku z MŠ, kteří půjdou v září do školy, postupně se díky různým společným akcím začínají sbližovat, důvěřovat si a stanou se tak od první do třetí třídy jejich patrony (ochránci). Vstup do základní školy je pro dítě přeci jen velký životní krok a mít někoho blízkého v neznámém prostředí, kdo mu pomůže, poradí, ukáže, zastane se, pohladí, nebo si jen popovídá, je velká výhoda.

RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět

Recyklohraní je dlouhodobý školní vzdělávací program finančně podporovaný společnostmi ECOBAT s.r.o. a ELEKTROWIN a.s. Věnuje se výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti životního prostředí, zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou, a to v předškolních a školních zařízeních České republiky (MŠ, ZŠ, SŠ), spojené s realizací zpětného odběru použitých baterií, vysloužilých elektrozařízení a laserových tonerů či inkoustových cartridgí.

Školní vzdělávací program RECYKLOHRANÍ umožňuje školám deklarovat jejich ekologické myšlení a současně podporuje vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků a studentů.

Ekoškola aneb Ukliďme si svět

Učme žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí.

O co usilujeme:

Aby děti vycházející z MŠ, ZŠ a SŠ byly schopné a ochotné samostatně a aktivně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí a měly k tomu potřebné znalosti a dovednosti.

Jak to děláme:

V Ekoškole učíme žáky pracovat v týmu, získávat informace a smysluplně je propojovat. Ukazujeme jim jak analyzovat současný stav a plánovat změny, ty pak uskutečňovat, realizaci změn vyhodnocovat a učit se z chyb. Součástí je samozřejmě informování okolí o tom, co se žáci dozvěděli a případně ovlivňovat rodiče, přátele a celkově společenství, jehož jsou součástí. Takový přístup vede mladé lidi k angažovanosti, která se projeví změnami v osobních životech, ve škole i v jejich okolí.

Program Ekoškola vám umožní zastřešit Environmentální aktivity na škole a ukáže učitelům cesty, jak s dětmi partnersky spolupracovat a společně řešit konkrétní problémy.

Zapojení do řešení reálných problémů umožní dětem získat sebedůvěru a zažít úspěch při uskutečňování vlastních nápadů. V případě že se něco nepodaří je pro nás chyba zdrojem poučení a inspirací pro hledání nových možností.