Sponzorský dar


Vítáme Vás a děkujeme za váš zájem podpořit naši mateřskou školu! V tomto předvánočním období usilujeme o to, aby každé dítě v naší škole zažilo kouzlo Vánoc.

Naše Cíle: Chceme poskytnout dětem nové hračky, vzdělávací materiály a vylepšit naše školní prostory. Každý příspěvek, malý či velký, má velký význam. Vaše štědrost a podpora znamenají svět pro naše děti a celou naši komunitu. Společně můžeme zpříjemnit svátky našim nejmenším!

Jak Můžete Pomoct:

  1. Finanční Příspěvky: Můžete přispět jakoukoliv částkou přes online platbu nebo bankovní převod na účet školky.
  2. Dary ve Formě Zboží: Přijímáme také hračky, knihy a vzdělávací materiály. 

Fyzické osoby

- hodnota daru minimálně 2% ze základu daně nebo alespoň 1.000,- Kč

- maximálně 10% ze základu daně

Právnické osoby

- hodnota daru minimálně 2.000,- Kč

- maximálně 5% ze základu daně

- odpočet nemohou uplatnit subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání

Jak je to se zaměstnanci? Mohou též uplatnit daňový odpočet?

Ano, i zaměstnancům je odečtena sleva na dani. Pro získání daňové slevy je třeba předložit v lednu následujícího roku darovací smlouvu o poskytnutí daru školce. Zaměstnavatel provádějící roční daňové vyúčtování vrátí zaměstnanci přeplatek na dani většinou s únorovou nebo březnovou výplatou.

Pokud si zaměstnanec vyhotovuje vlastní daňové přiznání, provede si vyúčtování sám v rámci tohoto daňového přiznání.

Jestliže zaměstnanec vyplňuje daňové přiznání sám, odečte si položku daru v rámci svého daňového přiznání.

Kolik lze ušetřit na daních, jestliže školce věnujete sponzorský dar?

Vše je závislé na výši daňového základu a příslušné daňové skupině. Jestliže se nacházíte v daňové skupině se sazbou 25% a odečítáte sponzorský dar 1.000,- Kč, úspora na dani bude 250,- Kč.

POSKYTNOUT ŠKOLCE SPONZORSKÝ DAR

Poděkování sponzorům

Co je mateřská škola?

Mateřská škola je předškolní zařízení pro děti od 3 do 7 let. Které se zaměřuje na přípravu a výuku dětí k povinné školní docházce. Jedná se o státní příspěvkovou organizaci, která je finančně i hmotně podporována občany. Oficiální název je mateřská škola někdy se hovorově nahrazuje pojmem mateřská školka nebo jen školka, případně mateřinka.

Co je státní příspěvková organizace?

Přesná definice příspěvkové organizace je veřejnoprávní nezisková organizace. Nezisková instituce nebo organizace je organizace (právnická osoba), která nevytváří zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice může vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání. Neziskové organizace tedy nejsou obchodní společností ani jiným podnikatelským subjektem. Zakládají se za účelem uspokojení konkrétních potřeb občanů a komunit.

Proč školka v sousedním městě nebo vesnici vypadá lépe, nebo hůře než ta naše?

Provoz školky závisí na několika faktorech, jako první je ten lidský – záleží tedy vždy na zřizovateli školy, provozních pracovnících školy, jak hospodaří s penězi školy, kolik času vynakládají do své práce mimo svou povinnost, dále záleží na podpoře místních rodičů a občanů města, posledním faktorem je otevřenost šablon, grantů a podpory z fondů.

Proč je pro mě výhodnější státní škola než ta soukromá?

Státní škola se řídí kritérii, vydané ředitelkou školy, z pravidla platí, že pokud máte školu ve své obci máte vyšší šanci na přijetí dítěte do školky, než pokud se hlásíte do školy mimo trvalé bydliště svého dítěte, případně do soukromé. Ve státní škole Vám stát přispívá na obědy dětí, zaručuje Vám pedagogické vzdělání kantorů Vašich dětí, nejedná se tedy o chůvy s kurzem, ale o vystudované Učitele. V neposlední řadě platíte zlomek ceny za školné než v soukromé škole, a to až v řádu desetitisíců za rok.

Jsem občan města, mám tedy zaručené místo ve spádové školce?

To je bohužel mylná představa, která mezi lidmi panuje, spádovost školy Vám sice zaručuje přednost, ale nezaručuje Vám, že je Vám škola schopna toto místo kapacitně zaručit. Důkazem toho jsou každý rok desítky nepřijatých žáků. Zaručené místo mají pouze děti povinné předškolní docházky, a to v obci či městě, kde má dítě trvalé bydliště.

Jsem plátce daní, musím se dále zajímat o to, jak škola ve městě prosperuje?

Žádný zákon Vám nepřikazuje se zajímat o prosperitu Vaší místní školy. Pokud se však občané o školu ve své oblasti nezajímají, hrozí že tato škola nebude postupem času schopna se vyvíjet ani rozšiřovat a v budoucnu nebude tedy schopna poskytovat kvalitní výuku, kapacitu, a tudíž ani dostupnost místním občanům, i když se to tedy nemusí týkat v současné chvíli Vás, bude se to pravděpodobně týkat Vašich dětí v jejich dospělosti. Bohužel se v našem městě potýkáme s kapacitními problémy i nízkou finanční a hmotnou podporou od místních obyvatel na obou školách již několik let.

Nemůžu škole poskytovat finanční podporu, mohu pomáhat tedy i jinak?

Samozřejmě škole můžete pomáhat mnoha způsoby, až už účastí v SRPŠ, nebo dobrovolnou činností, škole se vždy hodí každé šikovné ruce i hlava.

Pokud se více lidí rozhodne, že nechce školy v našem městě podporovat, co se stane?

V tomto ohledu jsou na tom o něco lépe základní školy, kde má ředitel více možností čerpání různých dotací a grantů. Mateřské školy jsou v tomto směru oproti ZŠ značně omezené, ale mohou navyšovat školné. Tím se tedy výše školné může pohybovat podle zákona o školném.