MĚSTO VELTRUSY

VYHLAŠUJE

v souladu s ust. § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu s vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění,

KONKURSNÍ ŘÍZENÍ

NA OBSAZENÍ VEDOUCÍHO PRACOVNÍHO MÍSTA ŘEDITELE/ŘEDITELKY PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ MĚSTEM VELTRUSY:

Mateřské školy Veltrusy, okres Mělník

se sídlem: U Školy 567, 277 46 Veltrusy

IČO: 70990981.

Požadavky:

1.předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy stanovené v ust. § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, tj.:

a) odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle ust. § 3 odst. 1) písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

b) délka praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo řídící činnosti nebo činnosti ve výzkumu a vývoji v souladu s ust. § 5 odst. 1) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění – minimálně 3 roky

c) prokázání znalosti českého jazyka, vyplývá-li tato povinnost z platných právních předpisů

d) plná svéprávnost (plná způsobilost k právním úkonům)

e) bezúhonnost

f) zdravotní způsobilost pro výkon funkce ředitele mateřské školy

2. znalost problematiky školství a školských předpisů

3. znalost práce na PC

4. řídící, komunikační a organizační schopnosti.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 4. 2024

Náležitosti písemné přihlášky:

- osobní jméno, příjmení, akademický titul uchazeče

- datum a místo narození uchazeče

- státní příslušnost uchazeče

- místo trvalého pobytu a příp. korespondenční adresa uchazeče

- kontaktní spojení na uchazeče (telefon a e-mail)

- datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

2 K přihlášce je nutno přiložit:

a) strukturovaný profesní životopis – originál

b) doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně osvědčení o závěrečné zkoušce a dokladů o dalším vzdělání) - originály nebo úředně ověřené kopie

c) doklady o průběhu dosavadního zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, včetně uvedení funkčního zařazení (lze nahradit čestným prohlášením uchazeče obsahujícím rekapitulaci dosavadních zaměstnání a k němu připojenými doklady o průběhu zaměstnání /pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů apod./) - originály nebo úředně ověřené kopie

d)výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce) - originál nebo úředně ověřená kopie

e) lékařské potvrzení o způsobilosti k funkci ředitele mateřské školy (ne starší dva měsíce) - originál

f) koncepci řízení a fungování mateřské školy (max. 5 stran strojopisu formátu A4) - originál.


Více informací naleznete níže v příloze nebo na www.veltrusy.cz