Nabídka zaměstnání

AKTUALITY   .  

 • AKTUALIZOVANÉ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 NALEZNETE ZDE NEBO V SEKCI OSTATNÍ.
 • Kritéria k přijetí do 1. a 6. tříd pro školní rok 2023/2024 naleznete ZDE nebo v sekci OSTATNÍ.
 • V termínu od 28.4.2023 do 5.5.2023 pojedeme s PŘEDŠKOLÁKY na školku v přírodě do Vřesníku u Humpolce. Kapacita je 28 dětí. Orientační celková cena 4 500,- Kč. Jelikož je méně míst, než předškoláků, žádáme Vás o vyplnění dotazníku, zda máte OPRAVDU zájem, aby Vaše dítě jelo na ŠVP. Své rozhodnutí zapište nejpozději 20.3.2023 ZDE. Děkujeme
 • Školné na školní rok 2022/2023 se mění na částku 640,- Kč, podrobnosti o školném naleznete ZDE


Děkujeme.  

Zápis do MŠ

pro školní rok 2023/2024

JÍDELNÍČEK

CO SE V TOMTO OBDOBÍ UČÍME?

Integrovaný blok : ŽIVOT MALÝCH ŠLECHTICŮ

očekávané výstupy:

 • uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je 
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi
 • uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
 • projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film • poznat napsané své jméno, sledovat očima zleva doprava 
 •  uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
 • pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc
 • uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého
 • rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 
 • mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

V kolik hodin chodím do školky?

Do školky mohu přijít mezi 6 hodinou až 8 hodinou ranní. Poté se mi školka uzamkne a už se tam nedostanu.

Co s sebou nosím do školky?

Do školky potřebuji pyžámko, podepsané oblečení, bačkory s bílou podrážkou, zubní kartáček a pastu, oblečení na hřiště a náhradní oblečení.

V kolik hodin můžu jít ze školky domů?

Když jdu domů po obědě, mohu jít mezi 12:30 a 12:45 hodin. Po spinkání odcházím mezi 14:30 až 17:00 hodinou.

NAŠE ŠKOLKA