Žádost o výmaz

ŽÁDOST O VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m , aby společnost:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),

dle ustanovení čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu vymazal veškeré osobní údaje, které se mne týkají a které správce zpracovává, a to z následujícího důvodu:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány /
odvolal/a jsem souhlas ke zpracování osobních údajů a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování /

vznesl/a jsem námitku proti zpracování, která byla opodstatněná /
osobní údaje byly zpracovány protiprávně /
správce je povinen osobní údaje vymazat dle platné právní úpravy Unie / členského státu, a to ........................................................................................................................

V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů dále žádám, aby správce přijal veškeré dostupné kroky a technická opatření, aby informoval další správce o mé žádosti o výmaz osobních údajů a aby tak bylo realizováno mé právo "být zapomenut".

Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím emailu na adresu: ...........................................................................................

V ................................................ dne ....................................................

__________________

podpis