Žádost o vyloučení

ŽÁDOST O VYLOUČENÍ Z AUTOMATIZOVANÉHO INDIVIDUÁLNÍHO ROZHODOVÁNÍ

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m , aby společnost:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),

abych dle ustanovení čl. 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebyl nadále předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které pro mne má právní účinky nebo se mne dotýká.

Žádám správce, aby veškerými dostupnými prostředky zajistil výkon mého práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím emailu na adresu: ............................................................................................

V ........................................... dne ....................................................

__________________

podpis