Žádost o přenositelnost

ŽÁDOST O PŘENOSITELNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m , aby společnost:
Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),
dle ustanovení čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytl mé osobě osobní údaje, které se mne týkají a které jsem poskytl/a správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, za účelem předání těchto údajů jinému správci.

dle ustanovení čl. 20 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů předal osobní údaje, které se mne týkají a které jsem poskytl/a správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, společnosti ............................................................... se sídlem .............................................................................................................................

IČO: ..................................................................

zapsané v obchodním rejstříku vedeném .............................. soudem v ............................... pod sp. zn. ............................................ (dále jen "jiný správce"). Tímto udílím výslovný souhlas sposkytnutím veškerých osobních údajů, které jsem správci poskytl/a, jinému správci.

V ............................................ dne .......................................

__________________

podpis