Žádost o potvrzení

ŽÁDOST O POTVRZENÍ A PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m, aby společnost:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),

dle ustanovení čl. 15 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů mé osobě poskytl potvrzení o tom, zda jakékoliv osobní údaje, které se mne týkají, jsou správcem zpracovávány či nejsou zpracovávány. V případě, že správce zpracovává jakékoliv osobní údaje, které se mne týkají, žádám o umožnění přístupu ktěmto osobním údajům,poskytnutí kopií zpracovávaných údajů dle čl. 15 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a o poskytnutí následujících informací:

 1. účely zpracování;

 2. kategorie dotčených osobních údajů;

 3. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

  zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 4. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit,

  kritéria použitá ke stanovení této doby;

 5. existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se

  subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto

  zpracování;

 6. právo podat stížnost u dozorového úřadu;

 7. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu

  údajů;

 8. skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

  uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

V případě, že jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, žádám o poskytnutí informace o vhodných zárukách, které se vztahují na předání.

Požadované informace a kopie zpracovávaných osobních údajů zašlete písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím emailu na adresu: ..................................................................

V ....................................... dne ...............................................

__________________

podpis