Žádost o opravu

ŽÁDOST O OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m , aby společnost:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),

dle ustanovení čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje / doplnil neúplné osobní údaje, které se mne týkají a které správce zpracovává (případně formou dodatečného prohlášení), a to následovně:

dosavadní nepřesné / neúplné údaje: .............................................................................

přesné / úplné údaje: ......................................................................................................

Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím emailu na adresu: ...........................................................................................

V .................................. dne ................................................

__________________

podpis