Žádost o omezení

ŽÁDOST O OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Já.................................................................................................................................................. trvale bytem ............................................................................................................................ nar. ............................................................................

tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů")

ž á d á m , aby společnost:

Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744,
jako správce mých osobních údajů (dále jen "správce"),

dle ustanovení čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů bez zbytečného odkladu omezil zpracování veškerých osobních údajů, které se mne týkají a které správce zpracovává, a to z následujícího důvodu:

  1. správcem zpracovávané osobní údaje, které se mně týkají, jsou nepřesné, a správce činí kroky potřebné k tomu, aby jejich přesnost ověřil /

  2. zpracování je protiprávní, odmítám však výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití /

  3. správce již mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požaduji je pro určení, výkon nebo obhajobu mých právních nároků /

  4. vznesl/a jsem námitku proti zpracování a dosud nebylo ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad mými oprávněnými důvody.

Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše / prostřednictvím emailu na adresu: ...........................................................................................

V ............................................... dne ........................................

__________________

podpis