Stížnost

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7


Stěžovatel:

.....................................................................................

nar. .............................................................................. bytem............................................................................

Zastoupen:

.....................................................................................

nar. .............................................................................. bytem............................................................................

Společnost .............................................................................
se sídlem ........................................................................... IČO.............................................................................................zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ................................................................................................ soudem v ..................................................................................... po sp. zn.........................................................................................

společnost Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník, se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744.

Správce / Zpracovatel:

doporučeně / datovou zprávou / elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem jednou

přílohy.....................................................................................................................

Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

STÍŽNOST

na porušení ochrany osobních údajů
I.
společnost Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

pod sp. zn. Pr 744.
(dále jen "Správce/Zpracovatel") jako správce/zpracovatel osobních údajů v souvislosti se

vznikem......................................................................................................................................... vztahu nakládá s osobními údaji stěžovatele.

1. Stěžovatel je přesvědčen, že správce/zpracovatel nakládá s osobními údaji stěžovatele v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů").

2. Stěžovatel proto podává podle ustanovení čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů k nadepsanému dozorovému úřadu tuto stížnost, kterou odůvodňuje následovně.

II.

1. Stěžovatel zjistil, že správce/zpracovatel porušuje nařízení o ochraně osobních údajů tím, že ..........................................................................................................................................

2. Stěžovatel se domnívá, že správce/zpracovatel porušil výše popsaným jednáním zejména ustanovení čl..................................................... obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

III.

1. Stěžovatel tvrdí, že v souvislosti s porušením nařízení o ochraně osobních údajů správcem/zpracovatelem došlo na straně stěžovatele ke vzniku hmotné/nehmotné újmy

spočívající v .......................................................................................................................... v rozsahu .......................................................................................................................................

Důkazy: ...............................................................................................................................

IV.

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti stěžovatel žádá, aby se Úřad pro ochranu osobních údajů jako dozorový úřad v souladu s čl. 57 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů touto stížností náležitě zabýval, prověřil skutečnosti shora uvedené a vyvodil patřičné důsledky ve smyslu ustanovení čl. 58 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

2. V souladu s ustanovením čl. 77 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů stěžovatel žádá, aby byl informován o pokroku v řešení stížnosti a o jeho výsledku.

3. V souladu s ustanovením čl. 82 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů stěžovatel žádá po správci/zpracovateli náhradu hmotné/nehmotné újmy v.......................................................................................................................................................

V ................... dne ............

jméno a příjmení podpis

......................................................................................

stěžovatel