Námitka

NÁMITKA PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Já..........................................................................................
trvale bytem........................................................................................... nar. ....................................................................................................

tímto v souladu s ustanovením čl. 21 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů") z důvodu týkajících se mé konkrétní situace,

vznáším n á m i t k u proti zpracování veškerých osobních údajů, které se mne týkají a které zpracovává

společnost Mateřská škola Veltrusy, okres Mělník se sídlem U Školy 567, 277 46 Veltrusy, IČO: 709 90 981, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Pr 744.

Současně žádám o zaslání informace o přijatých opatřeních, a to ve lhůtě stanovené čl. 12 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a to písemně na adresu uvedenou výše.

V ....................................................... dne ..........................................

__________________

podpis